Iphupha

by Loyiso Lindani

 

Ndiphupha ndibaleka ndingenamngeni
Ndipholile, ndizolile, ingangeni ndawo
Ndawo ezolileyo enyangeni
Ndiphumelela emagqabini kule micelimngeni
Ndiphupha ndibhabha ndisemaweni
Sendagqitha ekuncumeleni oongantweni
Intliziyo yam sendayeka ukuyibeka exhaleni
Ndixhabasheka, ndingxamile ndisentweni
Ndiphupha kungasekho sijwili nasikhalo
Ukholo noyolo iyeyona nto ndiphila ngayo
Se lwabhubha usana olungubhubhane ugawulayo
Ndityala kuwo amasimi angenakukhula ukhula
Ndiphupha ndilusana ndisandul’ukuzalwa
Bonke bendibuka, intyatyambo esand’utyalwa
Iminwe enje ngemitha yelanga ethand’ukubhala
Ndiphupha ndisisibane, ndikhanyisela abo bathand’ukubhala

Tagged with:
Posted in Poetry
Myesha Jenkins – Tribute

Botsotso would like to pay homage to Myesha Jenkins, the poet and promoter of poetry who died on Saturday, 05 September 2020. Myesha was a founder member of Feelah Sistah, the all-woman poetry group that in its time made such an impact. Thereafter, she was indefatigable in organising and strengthening poetry platforms on radio and for live performance/readings. Myesha’s work was included in two Botsotso productions – the anthology Isis X and the recording Roots and Branches. Her spirit as a politically conscious, jazz-loving artist lives on and is well expressed in her seminal poem Autobiography which was included in both these projects.

Click here to read Autobiography, a poem by Myesha Jenkins.

A Call for Submissions: Johannesburg in Poetry