Seyalemoya

by Isaiah Khotseng

 

Hele helele wena lesedi la setjhaba,
Ke bua ka wena moeletsi wa Basotho,
Ke theoletsa wena moruti e moholo,
Wa kereke tse kgolo tsa katolike.
Mmalesibana towe ya motsho
Ntho ya ho kgabola bosiu le motsheare,
Wa tsanyaola Basotho ra kgahlwa,
Bang ba tsamaya ba tlolaka.
Ke itse ke paqame ke balabala,
E le ka matjeke ha ngwale e antsha,
Wa bua ka maemo a bolepi ka kgahlwa,
Ka tsoha ka mafolofolo ho itokisa.
Hara beke ntho towe o mosuwe, wa ruta,
Nkare O mosuwehlooho wa popota,
O ruta le bana boRameritshana,
Ke bua ka bana ba pene tsebeng.
Ntho towe o morutehi e moholo,
Ya nang le dimendlela tse sehlopha,
O bua puo tsa merabe, lefatshe ka bophara,
O bua le sona senkgweshe.
Ka sontaha ntho towe o Ntate moruti,
O bua ka temana tse kgolo, boJohanne,
O qetelle ka ho bina difela, bo-noyana phezulu,
O tsanyaole, Modumedi a hlore,
A phuthe mehwasana, a we ka mangole

Tagged with:
Posted in Poetry
Myesha Jenkins – Tribute

Botsotso would like to pay homage to Myesha Jenkins, the poet and promoter of poetry who died on Saturday, 05 September 2020. Myesha was a founder member of Feelah Sistah, the all-woman poetry group that in its time made such an impact. Thereafter, she was indefatigable in organising and strengthening poetry platforms on radio and for live performance/readings. Myesha’s work was included in two Botsotso productions – the anthology Isis X and the recording Roots and Branches. Her spirit as a politically conscious, jazz-loving artist lives on and is well expressed in her seminal poem Autobiography which was included in both these projects.

Click here to read Autobiography, a poem by Myesha Jenkins.

A Call for Submissions: Johannesburg in Poetry