Monthly Archives: November 2017

Poems by Thulani Sheba

1.VUKA MUNTU OMUSHA Vuka ubone muntu omusha. Vuka wenze muntu omusha. Vuka kuzwakale muntu omusha. Vuka ubonakale muntu omusha. Impilo yakho iphethwe nguwe, Ikusasa lakho lisezandleni zakho. Impumelelo yakho yakhiwa nguwe. Injabulo yakho yakhiwa nguwe. Ithemba lakho libe kuMdali. Vuka

Tagged with: ,
Posted in Poetry

Poems by Bafana Charles Peter

1. Yinyath’uqobo Ndimva ndikud’enyathela Ndiv’imvekw’ithule kant’iyozela Ndimbona ngaphambi kwanax’evuthela Ndibabona besaba bemnik’indlela Liqhaji lendoda yinyok’ubulumko Unamehlw’okhozi undand’emafini Yinkunz’enkom’uyangcangcazelisa Yintab’uk’phakama sonke sinamandla Lixhents’okomXhos’ingesi lakumbona Ndoyik’okwempukw’emngxunyen’isithele Ndihlob’okwamas’engekaselwa nguye Ukhaliph’okwegorha lemfengu lixhobile Iyamkhahlel’inyosi nayo x’imbona Luyamthand’ulwandle ngumhlob’alo Nqandani nants’intlanz’indibulisa Lamla Nxishaneshe kunts’uk’uthule Ndincede

Tagged with:
Posted in Poetry