Two Poems by Yonela Gana

Umona

Ntondini ebulala izizwe
ngezizwe, ungumdali wengcinga
ezimdaka nezingahlambulukanga.
Uyikofu kwabakwaziyo.
Phasalala abahlobo ngenxa
yakho.

Intshaba ezininzi zize nawe
kweli, ulivulile ke ithanda
kwimizi emininzi nakwi
hlabathi jikelele, kaloku
wena ulapho kukho
umntu khona kodwa umntu
akayindawo nguwe.

Ulichithile ke ixesha labaninzi,
awuqheleki ungathandeki unjalo.
Ungunobangela wezinto
ezininzi ezingalunganga.

 

Inyani

Wena ntondini engafun’uxelelwa
nabani na!
Kubakho umsindo kwindawo
enawe, abaninzi baqala
etywaleni xa kusiza
wena kutheni?!

Awungowolwelwa wena
ngoba ushiya imithombo
yenyembezi namathanda
kwintliziyo zethu.
Uthi wakufika
kubekho ingxolo,
kaloku bayaligxwagxwa
icala elinawe.

Ulungile ke khona,
kodwa awufuni bantu
bangalunganga,
kaloku bazakuzama
ukujika bakufanise nayo
yonke into embi emhlabeni.

Isiphetho nesigqibo awujiki
uhlala unguNyani.
Wenza abazali boyike
abantwana, kaloku
wonk’umzali akafuniungabikho
emntaneni wakhe.

Tagged with:
Posted in Poetry
Myesha Jenkins – Tribute

Botsotso would like to pay homage to Myesha Jenkins, the poet and promoter of poetry who died on Saturday, 05 September 2020. Myesha was a founder member of Feelah Sistah, the all-woman poetry group that in its time made such an impact. Thereafter, she was indefatigable in organising and strengthening poetry platforms on radio and for live performance/readings. Myesha’s work was included in two Botsotso productions – the anthology Isis X and the recording Roots and Branches. Her spirit as a politically conscious, jazz-loving artist lives on and is well expressed in her seminal poem Autobiography which was included in both these projects.

Click here to read Autobiography, a poem by Myesha Jenkins.

A Call for Submissions: Johannesburg in Poetry