Blog Archives

Two poems by Goodwill Siboniso Mkhwanazi

Inkanankana Impilo ehalelwa izinkumbi, umkhosi ophithilizelisa abasha nezaguga, umkhosi odedelwa ulaxazwe njengomlilo, abawuphethe bayawuphihliza bebaleka, abawufunayo baphithizela njengamatsheketshe, umkhosi ozingelwa njengenyamazane. Umkhosi omtoti ngamehlo, abawunambithayo bewuphimisa njengolwandle, abawubukayo bewulambele okwendodo, umkhosi owakhiwa eningini, kodwa othwala ngothando. Umhlangano wezimpunzi ezimbili, Unoxhaka

Tagged with: ,
Posted in Poetry
THE ALAN PATON WILL TRUST


Botsotso is pleased to announce that it is now hosting administration of this trust.


The function of the trust is to negotiate terms of Permission and Rights under which Alan Paton’s work may be published, translated and/or used in any other manner, such as adaptation.


The literary managers are Warren Jeremy Rourke and Kharys Ateh Laue who are contactable at botsotso@artslink.co.za


All Permissions and Rights accrue directly to the Trust.


For further information please check under the menu item.