Four poems by Mphutlane Wa Bofelo

Malakabe

lerato lena ke mollo
mosi wa lona ha o hloke
patsi le disu hore o kunkele
o thunya ka pelong

ha ke batle ho bua ka malakabe
mashala a lona ke a tshaba
ke nna ona ke molora
le ntjele la nqeta

 

Sebankanyana le Motsotso

tshupa nako ha e na motsotsonyana
ofetang dihora ka monyaka empa nna le wena
ha re ka o fumana motsotso
metsotswana e tla tswala
thabo le nyakallo
ya pale ya lerato
e tla phelang ka ho sa feleng
ditshomong le dipineng
tse tla binwang ho isa
molokong wa ho qetela

 

Ha Ke o Hopola

Mahlo a ka a tlala bofufu
Le kutlo ha ke sa na yona
Ho sasanka wena feela
Ka pelong ena e dumang
Ho dumaela wena feela
Ka hloohong ena e sa nkeng hantle

 

Ha Pelo Nkise

ka molomo ke sitwa
ho hlalosa tsela
tse mashome a mane
le mekgwa e menahaneng
eo ke lakatsang ho e sebedisa
ho tla ho wena botebong
ke tla butle ke tsamaya
le morethetho wa mofehelo wa hao
ke akofile ke fokalla
le sekgahla sa mohoo wa hao
matsoho aka a o matha hohle
leoto la hao le ile marulelong
le leng le sa itsebe le ho kae
aka ona ke sa utlwa hore
a matha thoteng di feng
ho phallang ele madi
maikutlo a ile ha pelo
ntshupise tsela, mmele o se o ile

*

mosuwe o nthutile bophelo
ka morethetho le dikapolelo
a nthuta hore lentswe
ke le bope jwang
noto ebe e feng
ha ke bina “hlooho, mahetla sefuba le letheka..”
empa wena o mosuwe hlooho
o nthutile melodi le methallere
noto ebe e feng
ha se ke tshetse
ka nqane ho puo
ke bina mmele, pelo lo moya
mangole ke se ke a tlotse

Tagged with: ,
Posted in Poetry
THE ALAN PATON WILL TRUST


Botsotso is pleased to announce that it is now hosting administration of this trust.


The function of the trust is to negotiate terms of Permission and Rights under which Alan Paton’s work may be published, translated and/or used in any other manner, such as adaptation.


The literary managers are Warren Jeremy Rourke and Kharys Ateh Laue who are contactable at botsotso@artslink.co.za


All Permissions and Rights accrue directly to the Trust.


For further information please check under the menu item.