O Ikgethile Mogale

by Frans Baloyi

Ba fahlilwe , ke bo mahlo o mpontshang !
Batho ke bao ba maketše ke bo tsebe ke kwa eng
Ruri o kganya bjalo ka naledi bokamoso
Se ba fahlile sešomi sa atla tša bothakga
Batho bona o ba tlabile

O dirile semaka nageng ya gešo
O dirile semaka motseng wa gešo
Ya gago mešomo e kgahla bohle
Dirutegi nageng ka bophara , bo ramahlale , le bafsa ka moka
Go’a dungwadungwa ka wena

O bopilwe ka lefe letsopa?
O bopilwe ka lefe gobane o moswananoši , o ikgethile?
Ka nnete o filwe mpho ya go tšwa go yo Godimodimo
Raamatlaohle o go bopile a go tlatša ka dimpho
Dimpho tšeo o ka se amogego ke motho

Bohle ba bolela ka wena
Gohle go dumaduma la gago leina
Ke diyalemoyeng , dithelebišeneng le dikuranteng
Bao ba kwago ba re ke mang , o kae ?
Ba nyaka thušo , ba nyorilwe ba nyaka thuto

O kgonne bjang wena morwa Matsebane?
O bjetše efe peu gobane tša gago dienywa di duma ke bohle?
Nkadime le nna ke ye o lema a gešo mašemo
Ke phadimiše bokamoso bja thari nageng ya gešo
Bja gago bokamoso ke gauta bo duma le ke batšwa mošeamawatle

Tagged with:
Posted in Poetry
THE ALAN PATON WILL TRUST


Botsotso is pleased to announce that it is now hosting administration of this trust.


The function of the trust is to negotiate terms of Permission and Rights under which Alan Paton’s work may be published, translated and/or used in any other manner, such as adaptation.


The literary managers are Warren Jeremy Rourke and Kharys Ateh Laue who are contactable at botsotso@artslink.co.za


All Permissions and Rights accrue directly to the Trust.


For further information please check under the menu item.