Home 9 Special Features 9 Ingumqolo wenkqubela (A Radio Play Extract)

Ingumqolo wenkqubela (A Radio Play Extract)

by Bafana Charles Peters

Umboniso 1

(KuseLinge enye yeelokishi ezinkulu cebu kuhle kwidolophu yakuKomani. Ingqongwe ziilali ezintle zaseMachibini nangamahlathi aluhlaza ize iphahlwe yimilambo emibini yeMachibi equkuqela amanzi naziintaba ezichicha imithombo yamanzi nezithi ndijonge. Phesheya phaya xa uphosa amehlo akho ngakumazantsi ubona udederhu lweentaba eziquka leyo yakwaNonesi kanti udlula nakwilali yaseKopis egudle intaba namawa phofu ke ithe qelele noko kule ndawo yaseLinge. Ungalibali ke ukuba ukufutshane neentaba zeLukhanji neziphakamileyo. UMasande uyafika apha kule lokishi uze ngenjongo zokuqala ishishini lokuthengisa. Umnqweno wakhe kukuseka inkampani eza kunanisa izinto ezityiwayo ize izithengisele iivenkile ezinkulu nezaziwayo edolophini yakuKomani. Ucinga ngendlela anokuyenza ngayo loo nto. Ehleli nomhlobo naye onomdla kwezoshishino uErnest beceba ngayo kanye le nto)

Ernest: Imeko yendawo yona iyavuma wena Masande kodwa ke sidinga ukuba sicebe kakuhle.

Masande: Izalamane zethu azingobantu balukhuni ibe noko ngabantu abanentsebenziswano ibe kungalula ukusebenza nabo.

Ernest: Ukufaka abantu abangabanye kwishishini kunokuphetha kuphumela kwintlekele nasekutshoneni kwalo kuze kufuneke kwawena mntu obeliqalile usokole ukulivusa.

Masande: Ndithe ke xa ndihlola ndabona ukuba kungasilungela ukuba senze ishishini lokunanisa ngeemveliso zokutya esikuvelise ngokwethu nabantu siziqeqeshele kwangokwethu.

Ernest: Size siyifumane phi ke ifunding?

Masande: Sisenokuya ebhankini kodwa ke kuza kufuneka siboleke imali engenanzala ininzi.

Ernest: Utsho njalo na mhlob’am?

Masande: Ubucinga ntoni phofu wena?

Ernest: Mna bendinoluvo lokuba sikhe siye phaya edolophini sikhe sifune izingxungxo sibeke imali size ke siyiqokelele ize xa ikwisixa esithile sivule ishishini elo.

Masande: Labonakala lilungile noko elo cebo Ernest ntang’am.

(KuseVergenoog enye yeendawo zalapha eLinge, uCebile noSagweba basebenzela inkampani ethengisa iimveliso zokutya ize izithengisele iivenkile ezinkulu uLangered foods. Le nkampani idume kakubi ngokupheka amaxabiso okutya ingakumbi isonka. Basengabafana noko abasemandleni nabasajonge phambili ebomini)

Cebile: Yhe Sagweba ntang’am, iza kuthini imeko kulo nyaka? Uyabona nje phofu ukuba iminyaka iyahamba ibe umlungu wethu naye uyaguga?

Sagweba: Hayi suka Cebile mfondini! Inantoni into yokwenza into yexesha nokuguga komlungu? Ebemele anagagugi na? Hayi ungezi nesintsompothi apha mfondini.

Cebile: Hayi kaloku ntang’am nditsho phantsi kokuba kudala sasebenzela loLangered foods kodwa asihambeli ndawo sityebisa bona nje qha.

Sagweba: Ii suka nawe uthetha le nto yaba bantu bayoze bakruquke kukuphangela bajike kwabona baxakane nobomi babo?

Cebile: Kusengaba kunjalo kodwa ke uyithini yona le yokuba kufike abantu emva kwethu kuze kunyuselwe bona size thina sishiywe ngasemva ekubeni sasingabokuqala ukusebenzela le nkampani?

Sagweba: Hayi kaloku uyayazi nawe ntang’am apho isuka khona le nkampani. Andithi yile ibikhe yasengxakini ngokupheka amaxabiso esonka?

Cebile: Ibingawaphekeli ukuphuhlisa thina na kanti?

(Babona uAphiwe esiza mganyana phaya. UAphiwe ke lo uthenjwe gqitha ngumqeshi uLee Langered nongumphathi wale nkampani. Kukho ukungavisisani phakathi kwakhe noCebile kunye noSagweba ngenxa yezo zizathu)

Sagweba: Wowuu! Nanko nomhlob’akho esiza. I wonder uyawazothini. Ndisuke ndichekrwe nje xa ndimbona la mfo.

Cebile: Utsho uAphiwe? Lithemba elikhulu lalapha kaloku eliya. ULee usebenzisa yena lowa ukwenza ezi zinto zakhe zimdaka zokupheka amaxabiso.

Sagweba: Shhhhh…. Nanko esijonga. Ungabi saqhubeka nencoko.

(UAphiwe uyababona aze atye amathamb’engqondo ezama ukucinga ngendlela anokuqhubana nabo ngayo)

Aphiwe: (Ecinga) Uyayibona ke laa nto yenziwa zeza ntwana zokuvele nje zime ngexesha lo msebenzi ayamkelekanga. Uzovele alibeke apha kum ityala uLee ndibe mna ndingasazi isizathu sokuba beme bancokole.

(Uyasondela ngakubo baze nabo baqhubeke besebenza)

Aphiwe: (Ethetha nabo esiza mganyana) Iza kuba yintoni ke igama laloo nto ke madoda le yokuvele nincokole nisebenza?

Cebile: (Uyema amjonge) Kungokuba kufuneka siqumbe na mfondini xa sisebenza? Utheth’uk’thini?

Aphiwe: (Efikile ngakubo) Eyokuqumba ke ifuna nina hayi mna qha into endinixelela yona yeyokuba uLee ufuna ingqalelo emsebenzini wakhe le yeendaba zelokishi yona akayamkeli nje tu.

Sagweba: Ndiyamncoma uphucukile xa esazi nokuba sincokola ngeendaba zelokishi. Ndiyarhana inokuba bobu buchwephesha bukhoyo obu bumxelelayo.

(UMasande noErnest bafika kwinkampani ebhaka isonka ekuthiwa nguNdlambe bakeries nethengiselwa nguLangered foods. Umphathi wayo uAxhobile Gqaji nomlawuli uBukiwe Sotya bakhona)

Axhobile: Mandikuncome Bukiwe mhle umsebenzi wakho nabasebenzi bonwabile phantsi kolawulo lwakho ibe babonakala bonelisekile.

Bukiwe: Ndiyabulela mnumzana Gqaji. Ibisoloko ingumnqweno wam kakade lowo kususela oko ndaqeshwa yile nkampani.

Axhobile: Akuphelelanga apho nkosazana. Kule minyaka nje mithathu ungumlawuli akukhange kugxothwe mntu. Loo nto ithetha ukuba ubayelela kakuhle abasebenzi ibe bayayithobela nabo imiyalelo. Ndiyavuya xa kunjalo kuba kwiminyaka engaphambili ndandiqesha rhoqo ngenxa yemanagement engakwaziyo ukuqhubana nabasebenzi.

(Beva kunkqonkqozwa eofisini yabo baze baye kujonga)

Axhobile: Ningangena bafana. Singaninceda ngantoni?

Masande: (Esoyika) Molo tata. Size kujonga ukuba asinakufaka iisivi zethu na tata kuba sifuna isingxungxo.

Ernest: Siphuma kwilokishi yaseZwide apha eLinge.

Axhobile: Nikhangeleka ningabafana abahle nabakhutheleyo. (Ebhekisa kuBukiwe) Nkosazana Sotya ndicela uhlole iisivi zabo uze ubaqeshe ukuba ukholiwe kuba kungakuhle ukuba songeze abantu phaya kwela cala le oven cleaning and construction.

Bukiwe: Kulungile mnumzana Gqaji. Ndiza kwenjenjalo.

(Uyaphuma uAxhobile aye kwicala lababhaki)

(Baphume)

Umboniso 2

(UMasande noErnest bawufumene umsebenzi apha kwaNdlambe bakeries kodwa abafumenanga singxungxo njengokuba bebecinga nto nje bafumene umsebenzi osisigxina. Abasebenzi balapha bakholiwe ngabo ibe nabaqeshi bayawuthanda umsebenzi wabo. Bancokola noVakele kunye noAqonde ngexesha lekhefu lesidlo sasemini)

Aqonde: Mhle umsebenzi wenu Masande noErnest kangangokuba uMnu Gqaji uyancoma. Benisebenza phi ngaphambili madoda?

Vakele: Bayakhawuleza ibe bayakhawuleza nokucinga. Ndiyakrokra inokuba nineziqinisekiso zolawulo.

(Bayahleka)

Ernest: Hayi kanti wena Aqonde mfondini nawe Vakele singabantu nje abaqhelekileyo nto nje singabantu abazimisele ukuba neshishini elilelethu.

Vakele: Ndinomfanekiso wenu madoda njengokuba uMasande emfutshane uze wena ube mde ngolu hlobo ululo nibe mhlawumbi nincokola omnye emjonge ezantsi omnye.

(Bayahleka)

Aqonde: Uyawaqalile kanene wena Vakele ngezi zinto zakho.

Masande: Ndijonge wena kaloku Vakele mhlob’am ngela xesha kufika la mlungu wakwaLangered foods indlela ubuzishayinisa ngayo ukhumsha naye ndatsho ndathi, ‘’Awu khawuve uVido kwedini’’wabe umhlob’am ejije nolwimi olu ingathi nguQueen Elizabeth.

(Bayahleka)

Aqonde: Ngumthetho wakhe ke unjalo uyathanda nokufuna ukuzishayinisa ngam naphaya kula ntombi ifikayo uNosisa

Ernest: Khawutsho kakade Aqonde mntan’am ufike nini apha uNosisa? Mhle mjita yhoo!

Aqonde: Buza kule ndoda ngabo abasoloko bencokolisana. Baqondana ngcono kunam. Phendula Vakele mfondini.

Vakele: Eeee wena unomona ngoku kuba wawuyile kuNosisa waliwa ngoku uthetha ingathi ndim umntu omqhelileyo.

Ernest: Kodwa naye usarhayiza kweziny’izinto njengathi akakaqondi ncam.

Masande: Kodwa andiqondi ukuba unexesha elide nto nje ikhuthele intombi.

Aqonde: To impress Mr Vakele Jason Mqela.

Masande: Ndiyaqala ukukuva ukhumsha okoko ndifikile apha.

Aqonde: Andifani noVido kaloku mna. Andiboni sizathu sokukhumsha nje naphi na.

Vakele: On a serious note ke guys masinixelele ukuba sonwabe gqitha kule nkampani siyisebenzelayo kwaye iyasondela kwinqanaba leenkampani ezenza izonka njengoBlue Ribbon, Albany noSasko qha ke le yethu ineminyaka nje mine iqhuba.

Ernest: Siyayibona nathi loo nto madoda ngokujonga nje apha kuni. Niphum’izisu neempundu ziyaluquza mfondini endibonayo ukuba iyangena noko imali.

Aqonde: Hayi yhuu kaloku ntang’am! Uyayazi nawe ukuba iNDL Bread ayinantanga.

Masande: Ngamany’amazwi la mlungu ebelapha usaplaya esi sonka kuzo zonke iivenkile zalapha.

Aqonde: Ewe. Isonka sethu is a division of Langered foods.

Ernest: Kukho nje into endingayiqondiyo yokuba esi sonka sixabisa imali eninzi xa usithenga evenkileni sibe sibiza kancinane ukusivelisa. Inokuba yenziwa yintoni kakade loo nto?

Aqonde: Hayi wena ntanga ingxaki isekubeni uLangered foods usoloko ewapheka amaxabisa ezinto kubandanya nesonka esi ke phofu. Kangangokuba la mlungu selevela ematyaleni ngalo nto.

Masande: Siyintoni ke phofu isizathu saloo nto?

Vakele: Kaloku wena Masande uLangered foods lo ugcwele urhwaphilizo ibe uqhatha nabasebenzi bakhe. Bonke nje abantu abasebenzela bona kwezi venkile zalapha bayakhala. Basoloko bethetha ngeplanning engaphucukanga, umgangatho weemveliso zokutya kwabo ongaphucukanga, inkonzo abayinikelayo ebantwini engaphucukanga. Zininzi nje izinto ekhalazelwa ngazo la nkampani.
Masande: Uzam’ukuthi umgangatho wayo awufani nekaPremier foods, uTiger brands noPioneer foods?

Vakele: Ibe ayisoze ifike kulo mgangatho wezi nkampani uzibalayo isaphethwe nguLee Langered la nkampani.

Aqonde: Uyabona kaloku nawe xa usiya kuthenga evenkileni ukuba esi sethu isonka sesokuncamela kuba ingekho iblue ribbon, ialbany okanye isasko. Ufane ke umntu athenge loo lofu inye yeNDL bread.

Masande: Kubangel’umdla ukwazi ngesona sizathu siyintloko sabo sokupheka amaxabiso ingakumbi awesonka.

(Baphume)

Umboniso 3

(UAmanda Tyibeni usebenzela uNdlambe bakeries, nakubeni onwabile emsebenzini uhlutshwa kukungabikho kwentsebenziswano kwicandelo labo lezentengiso lakwaLangered foods. UAxhobile uyambona ukuba uxinezelekile aze aye kuye athethe naye)

Axhobile: Amanda ndithi mandize kuwe ndiyabona ukuba kukho nto ithile ingakuphethanga kakuhle.

Amanda: Ewe kunjalo mnumzana Gqaji. Ingxaki isekubeni okoko ndifikile ukususela emva kokuba ndigqibe iadministration andikhange ndifumane zioda kwiifieldmarketers nakwiimerchandisers. Andiyazi kuqhubeka ntoni.

Axhobile: Iyothusa loo nto uyithethayo. Mandikhe nditsalele umnxeba uLee ndive ngengxaki.

(Uya eofisini yakhe aze atsalele umnxeba icandelo lezentengiso efuna ukuva ngesizathu sokungafakwa kweeoda kwangethuba)

Lee: (Uva kukhala unomyayi epokothweni yakhe) I just wonder who’s that now? I’m just too busy and I don’t want anyone to interrupt me. Even these clients themselves give me too much headache. Oh my goodness it’s Axhobile from the bakery. (Uyaphendula) hello mnumzana Gqaji. Ndingakunceda?

Axhobile: Hayi Lee mfondini ndiva ngoku apha kweli nenekazi likwicall centre ukuba azikangeni iioda zesonka. Ndifuna ukuqonda ukuba zixakekile iifield marketers neemerchandisers na kuba kuza kubetha intsimbi yeshumi elinesibini ngoku emini emaqanda.

Lee: Ingxaki wena Axhobile mfondini kukuba iirep aziphangelanga ekubeni ibiyimpela nyanga. Ndizoke nditsalele umnxeba abaphathi beevenkile ndizame ukuqonda.

Axhobile: Kodwa Lee asinakuxhomekeka kwiibakery managers zeevenkile. Kuza kuthekani ukuba nazo azikho? Aziphelelwa nyanga zona? Mfondini kusilela icandelo lenu. Limkile ixesha ngoku. Kudala elindile uAmanda zingekangeni iioda akukho nomnye ochazayo ukuba kuqhubeka ntoni.

Lee: Yiba uyibeka nje phantsi imfonomfono leyo Axhobile ndiza kuphinda ndibuyele kuwe ndiza kuthetha noVathiswa enye yeerep ndizame ukuqonda.

Axhobile: Kulungile mnu Langered ndizokwenza njalo.

(Ebuyela kuAmanda)

Amanda: Uyawaxoka uthini uLee?

Axhobile: Undixelela ngeerep ezingaphangelanga nokuba uzotsalela umnxeba abalawuli beevenkile azame ukuqonda.

Amanda: Hayibo! Ziza kufakwa ngabalawuli beevenkile na ngoku iioda? Hayi sisimanga ndincamile.

Axhobile: Ndilindele aphinde abuye atsho ukuba kutheni kungekho zimerchandisers nazifieldmarketers ezivenkileni kuba kaloku imveliso yenziwe neevenkile zizofuna izonka ngomso. Ziza kuthini xa zibona singafiki?