Aloota Continua (English Version)

 

Aloota Continua – Ep1 (English)

 

Aloota Continua – Ep2 (English)

 

Aloota Continua – Ep3 (English)

 

Aloota Continua – Ep4 (English)

 

Aloota Continua (Sesotho Version)

 

Aloota Continua Ep1 (Sesotho)

 

Aloota Continua Ep2 (Sesotho)

 

Aloota Continua Ep3 (Sesotho)

 

Aloota Continua Ep4 (Sesotho)

 

Aloota Continua (isiZulu version)

Idrama elalelwayo eziqeshini ezine zeBotsotso Ensemble ekhiqizwe emsakazweni womphakathi.

I-Aloota Continua idrama elalelwayo eqoshwe ngezinguqulo ezihlukene kodwa ezigcwele ngezilimi ezintathu: isiZulu, isiSotho nesiNgisi. Ibhekene nezibhelu zika-2021 ezazihlelwe abalandeli balowo owayengumengameli uZuma ngemuva kokuboshelwa ukudelela iNkantolo yoMthethosisekelo. Ukulahleka kwemiphefumulo kanye nokulimala kwezitolo, izimboni kanye nengqalasizinda bekungakaze kwenzeke emlandweni wangemva kuka-1994, futhi naphezu kwezinzuzo kwabanye ngokuphanga, ukwanda kokweba nokushiswa kwempahla kwadala ubunzima obukhulu kwezomnotho kumakhulu ezinkulungwane zabantu abangabasebenzi KwaZulu- Natal kanye, ngokwezinga elithile, neGauteng.

Kodwa-ke, ukwehluleka okuqhubekayo kukahulumeni wamanje we-ANC ukushushisa labo abanesandla ekuhleleni nasekubambeni iqhaza ekuhlaselweni, kudla isiko lokungajezisi elicekela phansi izwe laseNingizimu Afrika futhi libhebhethekisa ububha nokuntuleka kwemisebenzi. Ngakho-ke, ukuhlola isizinda kanye nezehlakalo zangempela ezibangele ukucekelwa phansi okungaka, kuba umsebenzi odingeka kakhulu. Ukuqonda amathuba ezombusazwe kanye nokukhohlisa kubalulekile uma izigidi ezimpofu ezivaleleke emalokishini nasezindaweni ezifile zizomelana nesilingo sezixazululo ezisheshayo ezigqugquzelwa amaqola kanye nezihambi.


Isithombe Esisuka Ekuphangweni

Ngokuthatha izimo ezehlukene (isib. Abalandeli bakaZuma babuthana ngaphandle kwegceke lakhe eNkandla, ukufika kwakhe esikhungweni sokuhlunyeleliswa kwezimilo sase-Estcourt, izingxoxo nezingane zakhe, ojele nabanye abalandeli nabaphikisi, izigcawu lapho abantu baKwaZulu-Natali bexoxa ngokuvukela umbuso okuhleliwe, ukuhlasela Abashayeli bamaloli ‘amakwerekwere” namaloli abo, ukungaboni ngaso linye phakathi kwabakhuzi bamaphoyisa e-SAPS, beqaphe ngeso lokhozi ePhoenix, ukusho ezinye izigcawu), i-Aloota Continua yethula izimpikiswano eziphikisana nokuboshwa kukaZuma kanye nangezenzo ezithathwe abalandeli bakhe. Kuvela abalingisi abaningi abahlukene, okuhlanganisa ojele, izingane zikaZuma, uZuma uqobo, umndeni wabahlali basemjondolo, amathenda aphakathi, abaphangi, amaphoyisa, onogada abazimele, ongqongqoshe bakahulumeni, abanikazi benxanxathela, osomabhizinisi abancane, abaqaphi, izisulu zokuhlasela, ikhabhinethi. izikhonzi nabaphangi. Kanjalo, isiqephu ngasinye semizuzu engamashumi amabili sihlukaniswa sibe izigcawu ezintathu noma ezine ezibonisa laba balingisi futhi yonke imibono (ehlobene nesenzo sesonto lonke sokweba nokucekelwa phansi) siyabekwa phambili.

Kuthiwani-ke ngomlaleli? Ngabe umsakazo kufanele ulusebenzise kanjani lolu chungechunge ukuze kube nenkulumo-mpikiswano nokuhlela? Kuthiwani-ke ngomlaleli? Ngabe umsakazo kufanele ulusebenzise kanjani lolu chungechunge ukuze kube nenkulumo-mpikiswano nokuhlela?

Ingxoxo Yomphakathi Ngezindaba: Indlela Yokusebenziza Uchungechunge

Kuhloswe ukuthi ngemva kokuzwa yonke imibono eveziweyo, umlaleli azikalele azinqumele ukuthi ngabe lokho kuvukela umbuso kwakufanelekile yini, nokuthi sekuqhubekisele phambili yini izithakazelo zoquqaba lwabampofu nabangasebenzi. Futhi uma akwenzekanga, khona-ke izithakazelo zikabani ezafezwa, futhi uma zaziyisigaba esimelene nenhlalo yabantu nesabasebenzi, kufanele kusingathwe kanjani.

Ngaleyo ndlela imisakazo yomphakathi iyanxuswa kakhulu ukuthi ivule izintambo uma isiqephu ngasinye sesisakaziwe ukuze abalaleli baphawule.

Kuphinde kuphakanyiswe ukuthi iziteshi zimeme izishoshovu zendawo kanye nezikhulu (ezithathwe ezinhlanganweni zomphakathi, izinyunyana zabasebenzi, i-SAPS, abadayisi bendawo nabanikazi benxanxathela yezitolo, amaqembu entsha nabesifazane, uhulumeni wasekhaya) kanye nongoti abafana nosomnotho nongoti bezokuhlalisana kwabantu, kumaphaneli ukuze kuxoxwe. Ikakhulukazi KwaZulu-Natal, Imiphakathi izoba nezindaba zayo engazixoxa, futhi lokhu kufanele kukhuthazwe.

UBotsotso uyatholakala ukuze asize ekuhleleni nasekubambeni iqhaza ezingxoxweni ezinjalo. Zonke izicelo kufanele ziqondiswe ku: botsotso@artslink.co.za (cell: 082-512-8188) kanye/noma dcphaloane@gmail.com (cell: 072-343-1950).

 

 

Aloota Continua Ep1 (isiZulu)

 

Aloota Continua Ep2 (isiZulu)

 

Aloota Continua Ep3 (isiZulu)

 

Aloota Continua Ep4 (isiZulu)

 

 

Home 9 Audio Plays