Home 9 Literary Archive 9 Moses Seletiša: Simphiwe

Moses Seletiša: Simphiwe

Moses Seletiša

Simphiwe 

for Simphiwe Nolutshungu

Seretikonokono o bile, Nolutshungu.
Ge o be o thenkgolla sefoka makaleng a kutu ya ‘hlare wa Avbob Poetry, Ka reto sa go sa “eXhoseni”, Ka go kwa o goeletša go tšwa nageng ya Gqeberha ya Nelson Mandela Bay, Nokengkgolo ya Baarkens Moo o ilego wa ntopa thekeng maše ke sa sohla, Wa bolela bolela ge kgomo e sa je boroko Ka lona leleme leno la Maxhosa O le gare o kgantšha mogopo wa gago ka thabo O fela o re “ndik’xelele qheku lam”

Simphiwe,

Go nna o tla no dula o le mogwera le moeletši, Yo ka mehla ke tla dulago ke mmeile tlhorwaneng ya kgopolo, Gobane ke sa gopola bobedi re hema ka fahla le tee, Mohla o thopa wa boreti mogopo go:
(Iingcango zentliziyo) /
South African Literary Awards
Bobedi re ikwa nke re ka hlaba ka manaka fase, Re tlabja ke ge manaka re se na, E le ge megopolo e sa fetše go re tsikinya ya bjaša mahwafa, Re sega le go tšinya nke go re a gafa,

Simphiwe,

Xhosa la ka la lefološankwe,
Eto la gago le swana le la mofaladi,
Le ge go le bjalo,
O se ke wa tshwenyega wena Xhosa la ka,
Gobane ga se wa hwa, nne!
O no ba feela o boetše go beno,
Bona badimo ba Xhoseng ya Gqeberha.

Tsela tšhweu, qheku lam’

by Moses Seletiša