Iphupha

by Loyiso Lindani

 

Ndiphupha ndibaleka ndingenamngeni
Ndipholile, ndizolile, ingangeni ndawo
Ndawo ezolileyo enyangeni
Ndiphumelela emagqabini kule micelimngeni
Ndiphupha ndibhabha ndisemaweni
Sendagqitha ekuncumeleni oongantweni
Intliziyo yam sendayeka ukuyibeka exhaleni
Ndixhabasheka, ndingxamile ndisentweni
Ndiphupha kungasekho sijwili nasikhalo
Ukholo noyolo iyeyona nto ndiphila ngayo
Se lwabhubha usana olungubhubhane ugawulayo
Ndityala kuwo amasimi angenakukhula ukhula
Ndiphupha ndilusana ndisandul’ukuzalwa
Bonke bendibuka, intyatyambo esand’utyalwa
Iminwe enje ngemitha yelanga ethand’ukubhala
Ndiphupha ndisisibane, ndikhanyisela abo bathand’ukubhala