Home 9 Literary Archive 9 Poetry 9 O Ikgethile Mogale

O Ikgethile Mogale

by Frans Baloyi

Ba fahlilwe , ke bo mahlo o mpontshang !
Batho ke bao ba maketše ke bo tsebe ke kwa eng
Ruri o kganya bjalo ka naledi bokamoso
Se ba fahlile sešomi sa atla tša bothakga
Batho bona o ba tlabile

O dirile semaka nageng ya gešo
O dirile semaka motseng wa gešo
Ya gago mešomo e kgahla bohle
Dirutegi nageng ka bophara , bo ramahlale , le bafsa ka moka
Go’a dungwadungwa ka wena

O bopilwe ka lefe letsopa?
O bopilwe ka lefe gobane o moswananoši , o ikgethile?
Ka nnete o filwe mpho ya go tšwa go yo Godimodimo
Raamatlaohle o go bopile a go tlatša ka dimpho
Dimpho tšeo o ka se amogego ke motho

Bohle ba bolela ka wena
Gohle go dumaduma la gago leina
Ke diyalemoyeng , dithelebišeneng le dikuranteng
Bao ba kwago ba re ke mang , o kae ?
Ba nyaka thušo , ba nyorilwe ba nyaka thuto

O kgonne bjang wena morwa Matsebane?
O bjetše efe peu gobane tša gago dienywa di duma ke bohle?
Nkadime le nna ke ye o lema a gešo mašemo
Ke phadimiše bokamoso bja thari nageng ya gešo
Bja gago bokamoso ke gauta bo duma le ke batšwa mošeamawatle