Home 9 Literary Archive 9 Poetry 9 Seyalemoya

Seyalemoya

by Isaiah Khotseng

 

Hele helele wena lesedi la setjhaba,
Ke bua ka wena moeletsi wa Basotho,
Ke theoletsa wena moruti e moholo,
Wa kereke tse kgolo tsa katolike.
Mmalesibana towe ya motsho
Ntho ya ho kgabola bosiu le motsheare,
Wa tsanyaola Basotho ra kgahlwa,
Bang ba tsamaya ba tlolaka.
Ke itse ke paqame ke balabala,
E le ka matjeke ha ngwale e antsha,
Wa bua ka maemo a bolepi ka kgahlwa,
Ka tsoha ka mafolofolo ho itokisa.
Hara beke ntho towe o mosuwe, wa ruta,
Nkare O mosuwehlooho wa popota,
O ruta le bana boRameritshana,
Ke bua ka bana ba pene tsebeng.
Ntho towe o morutehi e moholo,
Ya nang le dimendlela tse sehlopha,
O bua puo tsa merabe, lefatshe ka bophara,
O bua le sona senkgweshe.
Ka sontaha ntho towe o Ntate moruti,
O bua ka temana tse kgolo, boJohanne,
O qetelle ka ho bina difela, bo-noyana phezulu,
O tsanyaole, Modumedi a hlore,
A phuthe mehwasana, a we ka mangole