Blog Archives

Two poems by Goodwill Siboniso Mkhwanazi

Inkanankana Impilo ehalelwa izinkumbi, umkhosi ophithilizelisa abasha nezaguga, umkhosi odedelwa ulaxazwe njengomlilo, abawuphethe bayawuphihliza bebaleka, abawufunayo baphithizela njengamatsheketshe, umkhosi ozingelwa njengenyamazane. Umkhosi omtoti ngamehlo, abawunambithayo bewuphimisa njengolwandle, abawubukayo bewulambele okwendodo, umkhosi owakhiwa eningini, kodwa othwala ngothando. Umhlangano wezimpunzi ezimbili, Unoxhaka

Tagged with: ,
Posted in Poetry