Home 9 Literary Archive 9 Poetry 9 Two poems by Kgoogo Gilbert Molepo

Two poems by Kgoogo Gilbert Molepo

Therešo

Ke nna nokakgolo-moela ka boitshepi,
Ke bolela bophelo bja mmakgonthe
Ke nna therešo ke imela ba maaka
Bo ramaaka le mo mmamaaka ba nhloile
Gobane ke nna makhura
Ke moetapele wa maleba
Leleme la ka ke la boleta la tshepišo
Ke nna kgonthe-a kgodia-kgookgoo
Ke a tšhabega eupša ke a phediša
Boleng bja ka bo godimo
Ga ke segasege le bohwirihwiri
Bokalajane ga re nwešane meetse
Pipamolomo ga e nyake le go mpona
Gobane wa ka molomo a ka se o pipe
Ke nna therešo ke sepela thwii!!!
Ge ele ditselana tša magotlo ga re sepelelane
Ge ke boletše ke boletše
Megabaru le bojato ge ba mpona ba hlanola direthe
Lehloyo le meferefere ba nhlompha ka hlompho ya boditšhabatšhaba
Gobane maatla a ka a roba sekala
Nna kgoši gare ga dikgoši
Ga ke na lebadi la bosodi le ga nnyane
Le ge o ka nnyakišiša o senya metsotso ya gago
Ke tsela yeo e lokologilego ga ena manyofonyofo
Ke moya-mokgethwa sesepela leseding
Ge e le mogwera ga ke naye
Ga ke tšee lehlakore
Nna therešo seimela leleme la bofora
Bontši ba re maaka a phološa nnete ea bolaiša
Maaka a phološa nakonyana yona yeo
Gomme gosasa ga makhura gwa ikgetha
Maaka ga a sepele leeto le le telele
Maaka ga a na boleng
Maaka ga a age motse
Maaka a bopa motho wa go se itshepe
Nnete e phela go ya go ile
Therešo e botse ebile e bose
Ditšhaba di a ntuma eupša ba palelwa go phela le nna
Malapeng monna le mosadi ba khutelane
Ba phela ka go radiana
Ba tlaišana gobane ga ba na therešo
Ba tshepišana gomme ba se phete
Lerato la bofora ga se lona
Ba patlamelane ba ipitša gore ke ba lapa
Lapa le nyaka motheo wa therešo
Tshepano le lerato la mmapale
Therešo e aga lapa la go tia
Therešo e tswala katlego
Lethabo ya ba setšo sa rena
Gomme Khutšo ya ikgweranya le rena

 
Lefaseng la rena

Lefaseng la rena moratiwa,
Dithabeng tše dikgolo tša lerato
Mo dipelo tša rena di bethago ka mošito o tee.
Megopolo le dihlologelo di abelanago maikutlo.
Dikakanyo di swanago ebile ditšhumelana.
Nokakgolo ya lerato e ya elela ka bokgabo.
Go kgabisa le go nošetša matšoba lefaseng le.
Dinonyana di letša melodi ya dipina tša thekgo.
Go tiišetša Khutšo Lerato lefaseng la rena.
Lefase le apere botala-morogo
Botse bja hlago bo hlatsela dipopo tša gago naletšana ya ka.
Ruri, o tloga o le sebabola o phala le matšoba a naga.

Digagabi lefaseng le ditletše segwera le pelonolo ya lerato.
Dibapala Khutšo le kgwerano.
Lefase la moswananoši la maatlakgogedi
Kgopolo ya ka e phela e fodile bjalo ka metse a sediba.
Ke kgona le go raloka papadi ya ka ya polelo.
Ka boledišana le lona lefase le ka le tsikiritla ka kgona go lokologa go ntšhetša leino la moseo.
Go realo la nkutulela diphiri le makunutu a lona.

Lefaseng le go rena khutšo
Go rena tokologo ya mogopolo.
Lefaseng la babedi wa boraro ke mpheane
Lefase la go hloka selabi
Lefase la tshephišo le gosasa go go kaone.
Borutho le setšhabelo sa ka dikgatelelong tša monagano.
Lefase le le mpotša ditaba tša go hlarolla madi a mmele le mogopolo.
Mo ke agilego dintlo tša mabatobato
Dikepe tša moya di sepela lewatleng la lefase le.
Defofane di fofa ka nyakalalo di dira lefase le gore le be le mohlaba.
Tšohle di sepela marediredi ka thelelo ya dithelelo.
Lefase la go se tsebe tshele le manyami.