Home 9 Literary Archive 9 Poetry 9 Ubuhle bengqondo yigolide

Ubuhle bengqondo yigolide

by Sintu Mdludla Mavi.

Mhle njenge ndalo kwaye unenkathalo,
Elalin’ uthandwa nanguthathatha
Kuba ligqiyazana elinesimilo
Ubuhlakani kuye sisithethe.

Mhla ndiqal’ ukumbona yayi ngathi liphupho
Kuba akuvamanga ukubona igqiyazana,
Eliselula,
Elimany’ uthando noxolo kuvel’ imvisiswano
Elithunga ubuhle nemvelo kuvel’ isithethe
Elitshatis’ ulwazi nesiko kuvel’ ubulumko
Elixub’ ububele nobuciko kuvel’ ukholo
Elinemiful’ engqondweni ukuhlanja
Ingcinga zalo zobu Kumkanikazi.

Elina mehl’ aziinkanyezi akhanyisa ilizwe lethu,
Ntomb’ entsundu xa ihamba kushukum’ umhlaba
Encumo likhanya nangakumbi xa kunzima,
Apho ubufazi bokwenene buzal’ isidima
Yachuma intsimi yamaphupho walima
Xa ethetha yintswahla nengxokolo yeminyanya
Uthelikis’ ixesha nomonde kuzalw’ injongo nekamva.
Udibanis’ uthando nesimilo kuvel’ isidlo esinesondlo.

Wakhe umzi ngethemba nebhongo
Wahlamb’ iintsana ngamanz’ enjongo
Icacile kuye imbeko nembali yintsika
Watyal’ izithole zeemfundiso kwiintsana
Wankcenkceshela ngamava nengqondo
Ngekhuba lobulumko wahlakula inzondo
Akahoya iitshom’ ezingatshatanga,
Ngeengcebiso zaz’ ezingacacanga.

Ngegazi lobu Kumkanikazi legolide
Ngendleb’ eziqotholol’ ezigcin’ iziyalo
Ubuhle bengqondo yakho mfazi yigolide!!!