Home 9 Literary Archive 9 Poetry 9 Poems by Bafana Charles Peter

Poems by Bafana Charles Peter

1. Yinyath’uqobo

Ndimva ndikud’enyathela
Ndiv’imvekw’ithule kant’iyozela
Ndimbona ngaphambi kwanax’evuthela
Ndibabona besaba bemnik’indlela

Liqhaji lendoda yinyok’ubulumko
Unamehlw’okhozi undand’emafini
Yinkunz’enkom’uyangcangcazelisa
Yintab’uk’phakama sonke sinamandla

Lixhents’okomXhos’ingesi lakumbona
Ndoyik’okwempukw’emngxunyen’isithele
Ndihlob’okwamas’engekaselwa nguye
Ukhaliph’okwegorha lemfengu lixhobile

Iyamkhahlel’inyosi nayo x’imbona
Luyamthand’ulwandle ngumhlob’alo
Nqandani nants’intlanz’indibulisa
Lamla Nxishaneshe kunts’uk’uthule

Ndincede ndlulamth’undifunqule
Yandil’intlungu lwavuy’uqaqaqa
Kujongil’ukufa noko kundoyika
Rhabul’ufince mfana likhw’ithemba

Ingenil’inyathi zasab’iimvekuba
Yombela mXhos’ifikil’inyathi
Xel’inyhweba ndod’ikhon’inyathi
Nants’inyathi! Imkil’nyathi! Yinyath’uqobo

2. Umsasazi

Mamelani zindlebe nank’umntw’ethetha
Mayizol’imvul’iphakam’imitha
Lamlani zinkonde kungen’is’helegu
Malihamb’ivila asinandaw’uyak’butha

Yinyosi lo mfo yinkuthalo akalali
Uzilwimi zonke akakh’osalayo
Nikel’ingqalelo yinkwenkwez’umfo ludumo
Lirharha ngumchukumisi ngumonwabisi

Urhuq’izizw’okwerhamba lifutha
Ukhony’okomqhag’ingesifingo silele
Akanamsil’okwembil’isoyik’utshaba
Unesidima mde okwentlanz’eMeditera

Liyajikajik’ijoni lijiyaza nguye
Ujong’ajam’az’jul’ijacu
Ujij’ijaj’ijik’imjonge
Ndee jezu ndijol’emafini

Udiliz’amazwekazi ngezwi lakhe
Uthetha kunqand’iintsan’eb’thongweni
Uginy’uloliw’unquml’iNcib’imjongile
Ulikhulu lendoda ijol’ezingqaqeni

Uyafundisa uyakhalima noko
Uyalumkisa wena zilumkele
Uyaxhobisa qubul’is’krweq’uye
Uyonwabis’ungalibal’inguye

3. Lincamil’irhwamncwa

Ifikil’indlovu yancam’uk’gquma
Inxakamil’imaz’enkom’irhaxiwe
Yagqum’ingonyam’isoyikis’abantu
Lihlazekile kuk’ncam’irhwancwa

Babhengezil’abangoyikiyo ndibazi nje mna
Abalal’abeendaba bebik’udaba rhoqo
Azidinw’iindlebe zifun’ithemba malang’onke
Baleka lincamil’irhamncw’ungalityi

Baphuphil’abatsha zalawul’iinkonde
Ibunjiw’ingonyama yaqwenga kwamangalwa
Abharhamlil’amazulu naw’ohluleka
Siyatyhwatyhw’isizwe lincamil’irhamncwa

Maziphum’izinj’azihlal’inabantu
Ibinziw’ingonyam’alikhw’ikamva
Phandan’isilivere magorha nidl’ub’tyebi
Zaphakuzel’iilwandle lincamil’irhamncwa

Zifikil’iintaka kungekh’olindeleyo zadla
Labharh’idlelo lerhamncwa ufil’umfazi
Igcwele yonk’indaw’igolid’akakh’oyifunayo
Lirhale de lancam’irhamncwa ziintloni

Ndibon’ilizwe lihle libukhazikhazi
Yimivuyo abuyil’amaqhaw’ebedukile
Ndimangele ndibon’indod’ivun’entlango
Mka nyhuku nyhuku lerhwamncw’ulizothe