Yinyath’uqobo

Ndimva ndikud’enyathela
Ndiv’imvekw’ithule kant’iyozela
Ndimbona ngaphambi kwanax’evuthela
Ndibabona besaba bemnik’indlela

Liqhaji lendoda yinyok’ubulumko
Unamehlw’okhozi undand’emafini
Yinkunz’enkom’uyangcangcazelisa
Yintab’uk’phakama sonke sinamandla

Lixhents’okomXhos’ingesi lakumbona
Ndoyik’okwempukw’emngxunyen’isithele… Read more

1. Yinyath’uqobo

Ndimva ndikud’enyathela
Ndiv’imvekw’ithule kant’iyozela
Ndimbona ngaphambi kwanax’evuthela
Ndibabona besaba bemnik’indlela

Liqhaji lendoda yinyok’ubulumko
Unamehlw’okhozi undand’emafini
Yinkunz’enkom’uyangcangcazelisa
Yintab’uk’phakama sonke sinamandla

Lixhents’okomXhos’ingesi lakumbona… Read more