Blog Archives

Three poems by Bafana Charles Peter

Yinyath’uqobo Ndimva ndikud’enyathela Ndiv’imvekw’ithule kant’iyozela Ndimbona ngaphambi kwanax’evuthela Ndibabona besaba bemnik’indlela Liqhaji lendoda yinyok’ubulumko Unamehlw’okhozi undand’emafini Yinkunz’enkom’uyangcangcazelisa Yintab’uk’phakama sonke sinamandla Lixhents’okomXhos’ingesi lakumbona Ndoyik’okwempukw’emngxunyen’isithele Ndihlob’okwamas’engekaselwa nguye Ukhaliph’okwegorha lemfengu lixhobile Iyamkhahlel’inyosi nayo x’imbona Luyamthand’ulwandle ngumhlob’alo Nqandani nants’intlanz’indibulisa Lamla Nxishaneshe kunts’uk’uthule Ndincede ndlulamth’undifunqule

Tagged with: ,
Posted in Poetry

Poems by Bafana Charles Peter

1. Yinyath’uqobo Ndimva ndikud’enyathela Ndiv’imvekw’ithule kant’iyozela Ndimbona ngaphambi kwanax’evuthela Ndibabona besaba bemnik’indlela Liqhaji lendoda yinyok’ubulumko Unamehlw’okhozi undand’emafini Yinkunz’enkom’uyangcangcazelisa Yintab’uk’phakama sonke sinamandla Lixhents’okomXhos’ingesi lakumbona Ndoyik’okwempukw’emngxunyen’isithele Ndihlob’okwamas’engekaselwa nguye Ukhaliph’okwegorha lemfengu lixhobile Iyamkhahlel’inyosi nayo x’imbona Luyamthand’ulwandle ngumhlob’alo Nqandani nants’intlanz’indibulisa Lamla Nxishaneshe kunts’uk’uthule Ndincede

Tagged with:
Posted in Poetry