Home 9 Literary Archive 9 Poetry 9 Poems by Rooi Boshielo

Poems by Rooi Boshielo

Molalatladi

Ke molaklatladi wa bo serogamalopo bo phirima,
Dikgadima tsha mareletsha pelo.
Sefefo mokebe se roba mere megolo.
Boragane bwa gaila mashaledi a tshepho.
Mokgoshi gwa kwala sebata kgomo, thlakudisha mashiwana,
Thari e llela molokwa…na

Ngwaga kete makgolo senyane lesome tharo.
Lefase la swarwa ke ramatiki.
Batsibi bare ke thlakgama.
Bjasa bosa go kgabola mahube a banna.
La ntsha nko pele go mahube a basadi.

Gothakgoga ga bo mo lalatladi.
I…u.sebata kgomo.se shupa kgakalo lefaufau.
Ntshang mahlo dinameng,bafaladi,ga se seroga malopo.
Ke phepheshana ya moshate mogolo ngwako poelano.
Se shupa dillo ma loba.
Ke molalatladi wa dithapelo.

Go…wa.ngwanapilo.
Sebilo shilela gotlola.
Gowa…gowa…age…
Ntshesere gare ga mebala e a phaphasela.
Gwaga,kete,makgolo,senyane,senyane,nne.

 

Thupurupu ya bodimo

Baile golang le tla di bona.
Bagologolo bare go gola go kaka legonono.
Motshwala phaga tsepamela lefase,maja fela a gapa leruo.

Kgomo tsha bo rare,di gogolwa ke moela.
Mohlabani,kgetha marumo.
O se hlabe le dinakedi,ya mahlo a mahubedu e sa e tla.
Bagale balwa ba shireletsha bana le basadi.
Matshalaka a tshabela thabeng go bo tshika noshi.
Bashimane ba i kgetha banneng.
Thamaga o tshea lefe lehlakori,bodimo ba fihlile.
Molapo otshea lefe lehlakori,di gorogile dikgolo.

Matshalaka a shirela ka dintepa.
Naga ya geshu e feletswe ke bagale.
Bahlabani ba feletshe marumong.
Lefase le shetshe le mathogoshwahla,bo manyelanyela.

Digata moroko di shitwa ke marumo.
Lefase la bo rare goileng?
Diota di swere teu mashemong a moshate.
Sello sa lesea sere bodimo ba fihlile.

Thupurupu lerwele se tupa gare ga dihlwadieme.
Ba mahlo a makgwehle ba shitwa go bona.
Ba menwana nkgopoba gora boka setlwaedi.
Thamaga ,melapo e reng e biluga,mmamashianoka o kae?
Golla kgwahla ngenengene.
Golla thlankga masogana.
Bodimoba gorogile!!!!

 

Nkgwethe.

Le tlapa kgerere.
A,o se pela boka bophelo?
A,bophelo bo sepela boka wena?
Mahlo ke di thupa.
Bo thala bodiba ba gadingwa ka di kgati tsha kodung.
Di kgareng o rwele e ng?
Ge e se mesebego ya bo sengkgwatheng.
Mohla wa phalalo ke magadimana,ma gadimana ntweng ge baeja gaba gadimane.
Go hlwe kishwa ga meno mohla wa tshego go thapa bafiti ka tsela.
Thwa,Thwar…Thwa,Thwar…Thwa, thwar…..
Le gopotshe mesebegophuthi go sa boelwe.
Go bekenya ga bo senaka ngwedi go tlisha kgothalo,lesedi.
Wena a tsebago go le balela dibata di gaila leloko la gago
Wena letlapa kge rere,o ngwethe lesedi.

 

Mogolodi.
Mogolodi nthushe.
Ke motho wa di popo tsha badimo le batho.
Tshehlana, kgarebe.
Kgaetshedi ya phulo ya mmara.

Tshepho ya boka moso
osoKe morwedi wa selepe sa bo mohwelere tshipi.
Kgarebe she
Bo emo o tshere boka phikoko.

Mehlahu e reletsha pelo se kgopisha masogana.
Nko le nono popego mokebe,motho wa mahlo a namane.
Kgopolong ya ka go duma duma wena feela moratiwa.
Letshobana la bophelo bjaka.
Di thupilwe ka marumo maloba.
Ke gapa eng,ka e ng!
Ka tshea e ng ka bea!
Ke rata go lotsha go morena selepe.
Mogolodi nthushe.
Tshehlana she, se relelaboka hlaphi metseng.
Kere nka i tahlela
Bolele tlapeng bo gana le maoto.
Osere ge o fofa le fau faung,wa fofela thoko ya le phophoma.
Wa bona yaka tshepho diphego di tla gakwa ke moshomo.
Malaeledi ke fishega go laelela.
Ka pelo bohloko kere.
Kgorong ya morena ke tla fihla.

 

Ditlaishego

Ditlaishego nywana wa mahloko.
Oreng o i tirile mogwera wa ka,se fahlegong ke sa kgahle motho.
Ge ke tshwelela ba ngwe ba a retolloga ba mpha mafuri.
Boshiwana o ntira eng,a ke gona ge go thwe lefase le a hlaba.
Hleng kete le kete ba thubile kgobe ka mootlwa?
A tshaka di tshitela ke tshe ka a kang?di tshi tela badimo!
Baga nonyana lereng la nthwesha bohloko hlogong.
A ga le a lemoga go runya runya ga phuana?
Le reng la kuba mokhubo waka?
A ga le a lemoga ge e sa le khubjana.
Mpipitlela le mphile tshima ka ja.
Tshephisho ya ka e fetogile lerumo pelong.
Lerato laka la ntira moi thloi.
Mohla wa dipula tsha medupi ketla le gopola.
Le komello ya ngwaga wa motshidi e tla ngkgopotsha lena.
Lege ledimo le tshutla mahlakori ka moka.
Ketla dula kere ga Nonyana ke botshabelo.