Blog Archives

Poems by Rooi Boshielo

Molalatladi Ke molaklatladi wa bo serogamalopo bo phirima, Dikgadima tsha mareletsha pelo. Sefefo mokebe se roba mere megolo. Boragane bwa gaila mashaledi a tshepho. Mokgoshi gwa kwala sebata kgomo, thlakudisha mashiwana, Thari e llela molokwa…na Ngwaga kete makgolo senyane lesome

Tagged with:
Posted in Poetry