Blog Archives

Two Poems by Yonela Gana

Umona Ntondini ebulala izizwe ngezizwe, ungumdali wengcinga ezimdaka nezingahlambulukanga. Uyikofu kwabakwaziyo. Phasalala abahlobo ngenxa yakho. Intshaba ezininzi zize nawe kweli, ulivulile ke ithanda kwimizi emininzi nakwi hlabathi jikelele, kaloku wena ulapho kukho umntu khona kodwa umntu akayindawo nguwe. Ulichithile ke

Tagged with:
Posted in Poetry