Home 9 Literary Archive 9 Poetry 9 Two Poems by Yonela Gana

Two Poems by Yonela Gana

Umona

Ntondini ebulala izizwe
ngezizwe, ungumdali wengcinga
ezimdaka nezingahlambulukanga.
Uyikofu kwabakwaziyo.
Phasalala abahlobo ngenxa
yakho.

Intshaba ezininzi zize nawe
kweli, ulivulile ke ithanda
kwimizi emininzi nakwi
hlabathi jikelele, kaloku
wena ulapho kukho
umntu khona kodwa umntu
akayindawo nguwe.

Ulichithile ke ixesha labaninzi,
awuqheleki ungathandeki unjalo.
Ungunobangela wezinto
ezininzi ezingalunganga.

 

Inyani

Wena ntondini engafun’uxelelwa
nabani na!
Kubakho umsindo kwindawo
enawe, abaninzi baqala
etywaleni xa kusiza
wena kutheni?!

Awungowolwelwa wena
ngoba ushiya imithombo
yenyembezi namathanda
kwintliziyo zethu.
Uthi wakufika
kubekho ingxolo,
kaloku bayaligxwagxwa
icala elinawe.

Ulungile ke khona,
kodwa awufuni bantu
bangalunganga,
kaloku bazakuzama
ukujika bakufanise nayo
yonke into embi emhlabeni.

Isiphetho nesigqibo awujiki
uhlala unguNyani.
Wenza abazali boyike
abantwana, kaloku
wonk’umzali akafuniungabikho
emntaneni wakhe.